Ochrana autorov a ich autorských práv na Slovensku

Keďže na tomto blogu často píšem o autorskom zákone, rozhodol som sa vytvoriť aj túto orientačnú teoretickú banku hlavných právnych noriem a orgánov chrániacich slovenských autorov a ich autorské práva.

Keď príde reč na ochranu autora a jeho autorských práv na Slovensku, mnohým autorom napadá najmä autorský zákon (zákon č. 185/2015 Z. z.) či občianske združenia, ktoré ich zastupujú, ako napríklad LITA či SOZA.

Slovenských autorov a ich autorské práva však chráni ďaleko viac noriem a vyšších orgánov, ktoré v tomto smere vystupujú ako základné inštancie. Ktoré zákony a orgány to sú?


(Thomas Kelley via Unsplash)


Ochrana autorských práv sa delí na ústavnoprávnu, súkromnoprávnu a verejnoprávnu ochranu. Ústavnoprávna ochrana, ako už naznačuje jej názov, je daná Ústavou Slovenskej republiky. Súkromnoprávnu a verejnoprávnu ochranu autorských práv garantujú rôzne zákony, nielen autorský zákon.

Ako uvádza Lazíková (pozri podklady na konci článku), autorov a ich práva priamo či nepriamo chráni napríklad aj Občiansky zákonník, Občiansky súdny poriadok, Obchodný zákonník, Trestný zákon, Trestný poriadok, zákon o priestupkoch, zákon o vysielaní a retransmisii či rôzne priemyselno-právne predpisy.

Ochrana autora a jeho autorských práv na Slovensku je najčastejšie poskytovaná súdmi. Podľa Vojčíka a i. (pozri podklady na konci článku) poskytujú ochranu v oblasti duševného vlastníctva okrem súdov predovšetkým Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, prokuratúra, colné úrady, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky či Rada pre vysielanie a retransmisiu.

LITA, SOZA a podobné organizácie, ako sú OZIS, SLOVGRAM či SAPA, vystupujú ako organizácie kolektívnej správy práv na základe oprávnenia na výkon tejto činnosti od Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Také je v základe hlavné zabezpečenie ochrany autorov a ich autorských práv na Slovensku.

______________________________

Podklady:
  • Základy práva duševného vlastníctva (Jarmila Lazíková, Iura Edition, 2012; ISBN 978-80-8078-476-8)
  • Právo duševného vlastníctva (Peter Vojčík a i., Aleš Čeněk, 2014; ISBN 978-80-7380-527-2)

Martin Užák | 28.05.2018