Transkripcia: K rozširovaniu diela iného autora

"Šírenie diela iným spôsobom," stálo v predmete jednej e-mailovej správy, ktorej odosielateľ na základe mojich predošlých článkov prosil o adresnú radu v oblasti autorského zákona.

Keďže konkrétnych informácií z oblasti autorského práva a autorského zákona nikdy nie je dosť, v ďalšom zo série pravidelných článkov venujúcich sa praktickej interpretácii tejto problematiky dostávajú priestor aj problémy, ktoré boli nastolené a následne vysvetlené v onej e-mailovej komunikácii.

Aby tieto problémy boli zachytené čo najpresnejšie a najautentickejšie, článok je upravenou transkripciou rozvinutej otázky, ktorá mi na e-mail prišla, a obšírnej odpovede, ktorú som adresátovi otázky poslal.

____________________________________

Je možné použiť obsah knihy vydanej iným autorom a verejnosti dostupnej iba v tlačenej podobe pre tvorbu vlastnej elektronickej knihy, ktorej majoritný obsah by tvorili informácie z knihy vydanej iným autorom, pričom tieto by boli doplnené vlastnými myšlienkami, ktoré by však tvorili výrazne menší rozsah knihy? Na tento účel by bola spísaná aj licenčná zmluva, na základe ktorej by autor pôvodnej knihy nebol ochudobnený a dostal by podiel z predaja novej knihy.

Kniha vydaná iným autorom môže byť obsahom výhradnej licenčnej zmluvy, ktorú autor uzavrel s vydavateľstvom, v ktorom jeho dielo vyšlo. Výhradnosť licenčnej zmluvy znamená, že autor alebo jeho vydavateľstvo môžu dielo rozširovať iba za takých okolností, ktoré sú presne vymedzené v tejto zmluve. Často platí, že do tohto ich vzťahu nesmie vstupovať tretia osoba - či už vo forme iného vydavateľstva, alebo vo forme iného autora, ktorý by chcel pôvodné dielo so súhlasom jeho autora doplniť alebo rozšíriť.

Vhodnou možnosťou by bolo dohodnúť sa s pôvodným autorom na prebratí istých častí knihy, alebo ich odcitovaní vo vlastnej knihe. Pôvodný autor nebude môcť dovoliť, aby bola použitá celá jeho kniha a na dôvažok v pôvodnom znení, mohol by však dovoliť použitie určitých vymedzených častí knihy.

V inom prípade - najmä ak ide o vedecké dielo, ktoré má byť určené na didaktické účely - možno použiť citovanie, pri ktorom sa k preberaným textom uvádza meno ich autora, čím sa jednoznačne preukazuje ich pôvodnosť. Na použitie diela iného autora v primeranom rozsahu (napr. vo forme niekoľkých doslovných citátov či prepracovaných parafráz) a na didaktické a nie obchodné účely si povolenie pýtať netreba. Môže byť ale ťažké určiť, čo je a čo nie je primeraný rozsah. S pôvodným autorom sa preto treba dohodnúť.

Použiť celú knihu iného autora, doplniť ju niekoľkými vlastnými myšlienkami a následne ju vydávať pod vlastným menom bez toho, aby bol o tom uzrozumený pôvodný autor, alebo aby bolo v prípade vydania knihy pre didaktické účely preukázané jeho autorstvo, je vážnym porušením autorského zákona.

Dielo iného autora možno použiť iba v únosnej miere, pričom v knihe s takýmto materiálom musí byť jednoznačne uvedené, ktorý obsah patrí ktorému autorovi. Vlastné dielo musí pri takejto konštelácii prevýšiť informácie z diela iného autora, pričom informácie od iného autora majú mať iba doplnkový charakter.

Martin Užák | 17.09.2014