Prečo je prvá veta v knihe pre autora dôležitá

Písanie určitého veľkého a uceleného textu, napr. knihy, je dôležité už od samého začiatku. Dôležitosť začína už u prvej vety knihy. Príspevok vysvetľuje, prečo je už prvá veta knihy pre autora dôležitá.

V publikačnom priemysle, na kurzoch tvorivého písania, medzi začínajúcimi i skúsenými autormi a aj medzi samotnými čitateľmi zvykne rezonovať otázka dôležitosti či nedôležitosti prvej vety v knihe.

Autori bývajú vedení k tomu, aby prvej vete venovali pozornosť, pretože o ich knihe a jej deji môže veľa napovedať. Naproti tomu čitatelia zvyknú pripomínať, že knihu nečítajú preto, že by ich upútala prvá veta.

Značná rozdielnosť názorov u jednej i druhej skupiny je badateľná v rôznych diskusiách o tejto problematike. Keďže je očividné, že obe skupiny hľadia na dôležitosť úvodnej vety v knihe rozdielne, treba si vybrať stranu, z ktorej sa na danú otázku nazerá. V prípade tohto článku ide o pohľad z pozície autora.

Pokiaľ chce autor zdôrazniť význam prvej vety knihy, pracuje s fenoménom, ktorému sa v angličtine hovorí "hook". Tento fenomén možno do slovenčiny preložiť ako pomôcku, ktorá dej knihy "zahákuje", "spojí" alebo "zopne". Táto pomôcka môže byť pre autora vítaná hneď z niekoľkých dôvodov.

Prvá veta knihy môže byť hlavnou myšlienkou, od ktorej sa odvíja celý dej. Autor sa k tejto myšlienke príležitostne vracia, prípadne ju pripomína pri písaní záverečných pasáží. Prvá veta môže byť smerodajná, pretože knihe vytýči smer. Dobrá prvá veta môže autorovi našepkať, z ktorého uhla pohľadu má dej opísať, alebo čo ním chce naznačiť. Ukazuje mu, ako má pokračovať, čo by mal zdôrazniť a kde sú určité hranice.

Pokiaľ je prvá veta knihy dobrá a hlboká, nielenže pomáha autorovi pri písaní a preväzovaní jednotlivých pasáží, ale zároveň môže čitateľa zaujať a tým pádom vtiahnuť do deja a súvislostí, ktoré má pochopiť.

U fenoménu menom "hook" nie vždy musí ísť o prvú vetu knihy - môže ísť napr. aj o prvý odsek. V každom prípade ide o úvodný text, ktorý je najefektívnejší, pokiaľ je krátky a výstižný. V takom prípade vzniká dobrý predpoklad, že čitateľovi sa vryje do pamäte a môže si ho zapamätať ľahšie ako iné vety a pasáže knihy.

"Hook" nie je nevyhnutný, a navyše sa nedá využiť u všetkých typov kníh. Jeho nesporná dôležitosť však spočíva v tom, že patrí k tým častiam, ktoré vytvárajú toľko potrebný prvý dojem. Pokiaľ je prvý dojem dobrý, úvodná veta knihy môže čitateľa navnadiť, aby čítal ďalej. Ak je ale prvá veta nepodarená, alebo ak je v nej dokonca gramatická či štylistická chyba, čitateľa môže veľmi ľahko odradiť.

Ak teda píšete a začínate úvodnou vetou, dajte si záležať na tom, aby ste ju napísali tak, aby vám nielen pomohla pri ďalšom písaní, ale aby aj zaujala vašich čitateľov. A pokiaľ by to napokon nešlo, píšte prinajmenšom tak, aby sa prvá veta nestala dôvodom, pre ktorý čitateľ knihu odloží a viac sa k nej nevráti.

Martin Užák | 10.03.2016