Jarmila Lazíková: Základy práva duševného vlastníctva


Jarmila Lazíková, Základy práva duševného vlastníctva, autorský zákon, právnická literatúra, knihy o autorskom zákone, duševné vlastníctvo
ZÁKLADY PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

autorka: Jarmila Lazíková
žáner: právna monografia
vydanie: Iura Edition, Bratislava, 2012
poradie vydania: prvé vydanie
zodpovedná redaktorka: Pavlína Škrabanová
počet strán: 302
ISBN: 978-80-8078-476-8

Duševné vlastníctvo môže byť zdrojom ekonomického, sociálneho a kultúrneho rozvoja spoločnosti, a preto ho nemožno ignorovať v súvislosti s prehlbujúcou sa integráciou na európskom kontinente.

Malo by byť vo vlastnom záujem každého autora a odborníka, aby si chránil výsledky svojej vlastnej tvorivej duševnej činnosti pred neoprávnenými zásahmi iných osôb, k čomu je nutné poznať aspoň základné práva a povinnosti súvisiace s duševným vlastníctvom. A práve tieto povinnosti popisuje kniha od Jarmily Lazíkovej.
 

Stojí za zmienku

 
Právna literatúra, ktorá sa venuje duševnému vlastníctvu a autorskému právu, vychádza každoročne v rozličných vydaniach od rôznych autorov. Opiera sa pritom o aktuálne platnú právnu úpravu v tejto oblasti v podobe platného autorského zákona a práv s ním súvisiacich. Keď sa ale autorský zákon novelizuje, alebo sa nahradí novým zákonom, mnohé znenia z jeho staršej úpravy prestávajú byť účinné, takže k novým zneniam a ku komentárom k nim sa dá dostať jedine zakúpením novej literatúry, v ktorej sú premietnuté nové predpisy.

Na Slovensku to v súčasnosti platí viac ako inde, keďže dňa 1. januára tohto roka vstúpil v SR do platnosti nový autorský zákon č. 185/2015 Z. z., ktorý nahradil dovtedy platný zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom. Znamená to, že slovenská právna literatúra vydaná pred rokom 2015 prakticky prestala byť odrazom reálneho stavu duševného vlastníctva a autorského práva na Slovensku.

Kniha Jarmily Lazíkovej je ale výnimočná tým, že čitateľ ju môže využívať aj po zmenách v legislatívnej úprave autorského práva. Kniha totiž čitateľa oboznamuje najmä so základnými právnymi inštitútmi a pojmami v rámci duševného vlastníctva, a v tomto smere ponúka systém, ako sa orientovať v spleti rôznych právnych predpisov nielen na slovenskej úrovni, ale aj na úrovni Európskej únie či medzinárodnej úrovni.

Knihu Jarmily Lazíkovej preto možno využiť ako dobrého sprievodcu oblasťou duševného vlastníctva, kde možno spoznať nielen základné práva a povinnosti autorov, ale aj spôsoby, ako môžu byť chránení.
 

Vybraný úryvok

 
Medzi laickou verejnosťou sa v ostatnej dobe rozširuje presvedčenie, že autorské práva sú prežitkom. Ktovie, kde sa toto presvedčenie vzalo, v každom prípade ide o mýtus, ba dalo by sa prehlásiť, že až nezmysel. Narastajúci význam duševného vlastníctva je zreteľne zdôraznený aj v tejto knihe, a to hneď v predslove.
 
______________________________

"Rastúce tempo rozvoja vedy a techniky neustále rozširuje okruh nehmotných statkov, ktorým právo duševného vlastníctva poskytuje právnu ochranu. Z tohto dôvodu je problematika autorských a priemyselných práv zaujímavá nielen pre právnikov, ale aj pre odborníkov z najrozmanitejších vedných odborov."

Martin Užák | 28.02.2016