Odborný posudok zvyšuje kredit (akejkoľvek) knihy

Ste vydávania chtivým autorom a uvažujete o tom, ako vaše hotové dielo ešte vylepšiť a dať mu väčší kredit? Jednou z možností, ako to urobiť, je pátrania po odborných posudkoch.
  
Vydávania chtivý autor môže podniknúť viacero krokov, pomocou ktorých je schopný svoje hotové dielo upraviť a vyšperkovať. Autor môže napr. pátrať po cieľovej skupine, ktorá mu dodá reálne podnety k zmenám, alebo trebárs poobracať svoj rukopis z viacerých strán a poodhaliť rôzne chybičky krásy.

Vydávania chtivý autor sa môže zamerať aj na získanie odborných posudkov pre svoje hotové dielo. Tieto posudky sú totiž veľmi umnými nástrojmi, ktoré dielu dokážu náramne zvyšovať kredit.

Odborný posudok je kvalifikovaný názor, komentár alebo referát od človeka, ktorý má na jeho tvorbu predpoklady. Odborné posudky vyhotovujú odborníci z konkrétnej oblasti, pričom najčastejšie nosia pred i za menom akademický titul a popri tom aj vedeckú alebo vedecko-pedagogickú hodnosť.

Knihy posudzované takýmito odborníkmi sú zväčša odbornými knihami alebo učebnicami. Odborníci v nich vystupujú ako recenzenti, sú vypísaní v tiráži a sú akousi zárukou kvality knihy. Výsledkom ich posudzovania sú odporúčania, pomocou ktorých možno knihu vylepšiť po obsahovej, dejovej i štylistickej stránke.

Recenzovanie kníh býva obvykle spoplatnené, keďže posudok (recenzia) nie je len dobre mienenou radou, ale tiež oficiálnou informáciou pre vydavateľstvo. Recenzovanie (odborné posudzovanie) sa však nemusí týkať iba riadne vydaných alebo odborných kníh. Recenzovanie môže sprevádzať aj knihu vydanú vlastným nákladom, či knihu, ktorá sa svojou umeleckou povahou akejkoľvek odbornosti vymyká.

Odborným recenzentom knihy vydanej vlastným nákladom, alebo knihy, ktorá sa istej odbornosti vymyká, býva taký človek, ktorý sa bežne pohybuje v konkrétnej oblasti, alebo sa v danej oblasti preslávil.

Na praktickej báze možno uviesť, že pokiaľ ste napísali napr. fantasy knihu (čo je v súčasnosti veľmi trendové) a jej odborné posúdenie si vzal na starosť verejne známy autor, ktorý napísal podobnú fantasy knihu, získali ste trhovo kvalitnú recenziu, ktorá môže mať zvučný cveng.

Prirodzene, uvedený príklad je do istej miery nadnesený a "prefantazírovaný". V skutočnosti je totiž bežnejšie, že recenzia sa dá zaobstarať u ľahšie prístupných odborníkov, za ktorých možno považovať kníhkupcov, pedagógov vyučujúcich slovenský jazyk, menej známych spisovateľov a novinárov.

Pátranie po kvalifikovaných recenzentoch pre umelecky poňaté knihy alebo knihy vydávané bez pomoci (dozoru) vydavateľstva by sa rozhodne nemalo podceňovať, pretože autor ziskom odborných posudkov zvyšuje kredit svojho diela, čo v konečnom dôsledku môže znamenať aj zvýšenie jeho popularity.

Martin Užák | 19.03.2014