Na Slovensku vstúpil do platnosti nový autorský zákon

Príspevok pôvodne uverejnený dňa 1. januára 2016, kedy na Slovensku vstúpil do platnosti dlho očakávaný nový autorský zákon č. 185/2015 Z. z. Čo táto nová právna úprava Slovákom prináša?

V piatok 1. januára 2016 vstúpil na Slovensku do platnosti dlho očakávaný nový autorský zákon č. 185/2015 Z. z., ktorý nahrádza zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.

Nová právna úprava má byť zárukou komplexnejšej úpravy autorského práva na Slovensku. Má odrážať širokú úpravu medzinárodných zmlúv, dohôd a práva Európskej únie v oblasti autorského práva.

Nový autorský zákon vznikol najmä v dôsledku väčšej ochrany autorov v súvislosti s používaním ich diel na internete. Keďže s rozmachom internetu stratili autori a umelci kontrolu nad každým použitím ich diel, nová právna úprava ich má lepšie ochrániť pred zneužitím týchto diel a ich nelegálnym šírením.

V novej právnej úprave prebehli viaceré zásadné zmeny, ktoré sa týkajú aj rôznych foriem autorských diel. Z pohľadu literárnych diel a slovesných diel, o ktorých sa na tomto blogu píše najčastejšie, a ktorým teda venujem pozornosť aj v tomto článku, patrí medzi najväčšie zmeny odstránenie doteraz platnej právnej úpravy zmluvy o vytvorení diela. Miesto tejto úpravy sa do praxe zaviedol nový pojem dielo na objednávku.

Dielo na objednávku je v aktuálnej právnej úprave definované v § 91 autorského zákona. Písanie diela na objednávku patrí do osobitných režimov tvorby. Základnou zmluvou, s ktorou je po novom spojená úprava diela na objednávku podľa autorského zákona, je zmluva o dielo. Iné formy zmlúv, ako napr. príkazná zmluva či zmluva o službách, majú v ponímaní problematiky autorského práva iba sekundárny význam.

Nový autorský zákon definuje dielo na objednávku ako dielo vytvorené autorom na základe zmluvy o dielo. Autor, ktorý dielo vytvoril, udeľuje súhlas na jeho použitie podľa zmluvy, v ktorej by malo byť toto použitie dohodnuté. Pokiaľ to nie je v rozpore s oprávnenými záujmami objednávateľa diela, alebo ak to nie je dohodnuté inak, autor je oprávnený dielo na objednávku sám použiť, prípadne udeliť súhlas na jeho použitie.

Novú úpravu autorského zákona na Slovensku považujem za významný míľnik v lepšom ozrejmení problematiky písania diel na objednávku. Vytvoril sa tiež veľký potenciál pre efektívnejšie vysvetlenie problematiky písania diel na objednávku a jej chápanie zo strany širokej verejnosti, ktorá túto profesijnú oblasť obvykle nepozná a keď sa s ňou náhodou stretne, neraz ju považuje za problematickú či dokonca nelegálnu.

Písanie diel na objednávku na tejto stránke vysvetľujem pod menovkou Ghostwriting. Moje články vychádzajú z vlastných skúseností s touto činnosťou, ktorej sa venujem profesijne v redakčných službách. Rubrika sa orientuje najmä na praktickú interpretáciu tohto osobitného režimu tvorby, aby širokej verejnosti priblížila, ako pracuje alebo môže pracovať ghostwriter literárnych a slovesných diel vo forme knihy, publikácie, štúdie, správy a pod.

Po novom sa budú jednotlivé články rubriky Editor & ghostwriter a vôbec celého blogu opierať aj o nový autorský zákon, v ktorom je tvorba diela na objednávku vymedzená jednoznačnejšie ako v starej právnej úprave.


Z podkladov:
  • Zákon č. 185/2015 Z. z. - Autorský zákon
  • Dôvodová správa k zákonu č. 185/2015 Z. z. - Autorskému zákonu
 
Martin Užák | 03.01.2016