Vodidlo k transliterácii a transkripcii v praxi

Transliterácia a transkripcia je špecifickou jazykovednou oblasťou, ktorú pri zodpovednom písaní neradno prehliadať. Príspevok odkazuje na praktické vysvetlenie tejto problematiky s konkrétnym príkladom.

Pokiaľ človek píše o akejkoľvek téme, ktorá presahuje jeho jazyk a s ním spojené písmo, mal by prihliadať aj na špecifiká cudzieho jazyka a ich prejav v prípade, že cudzí jazyk kombinuje s vlastným jazykom.

Túto špecifickú lingvistickú otázku, ktorú mnoho píšucich Čechov a Slovákov nepozná, alebo ju dokonca zámerne ignoruje, som v skratke načal v auguste tohto roka na blogu Hockeytown Blog praktickou prezentáciou lingvisticky správneho prepisu mien a priezvisk ruských hokejistov do českého a slovenského jazyka.

V prípade ruštiny ako konkrétneho jazyka, na ktorý som sa bližšie zameral, sú v tomto smere rozhodujúcimi javmi transliterácia a transkripcia. Transliterácia je postup, pri ktorom sa priraďujú každej graféme (písmenu, slabičnému znaku, znaku) jedného písma zodpovedajúce grafémy druhého písma, s možným zachytením fonetickej hodnoty (výslovnosti) pôvodnej grafémy. Transkripcia je zasa prepis z jedného písma do druhého, pričom u tohto javu sa slová prepisujú v zhode s písaním slov v preberajúcom jazyku.

Pokiaľ sa trápite s prepisom ruských mien a priezvisk do českého alebo slovenského jazyka, a dostali ste sa až sem, neváhajte a obráťte sa na tento článok, ktorý problematiku aplikuje aj na (internete nevyhnutné) PR a SEO.

Martin Užák | 16.11.2015