Pozor na krádež duševného vlastníctva

Duševné vlastníctvo možno charakterizovať ako určitý výsledok procesu ľudského myslenia alebo tvorivej činnosti. Príspevok na príklade obsahu tejto stránky ukazuje, kedy sa duševné vlastníctvo inej osoby zneužíva.

Slovné spojenia "autorské právo", "autorský zákon" alebo "duševné vlastníctvo" patria medzi veľmi často skloňované pojmy. I keď je pravdou, že na internete stále možno nájsť dostatok webov, ktoré uverejňujú neautorský a doslova ukradnutý obsah, aj naďalej pretrváva značný záujem o poznanie hraníc únosnosti alebo možností, ako využívať cudzie diela tým správnym spôsobom, čo koniec koncov dokumentuje aj súčasné zvýšené celosvetové úsilie o zamedzenie nelegálnemu preberaniu a kopírovaniu informácií.

Snaha o nastolenie určitého poriadku dozaista existuje, no i napriek tomu sa neustále možno stretávať s rôznymi problémami v aplikovaní autorského zákona alebo rešpektovaní duševného vlastníctva inej osoby v tej kľúčovej oblasti, teda v praxi. Človek môže natrafiť na desiatky rôznych právnych definícií jednotlivých oblastí, no ak s nimi bežne nepracuje, sú pre neho často nezrozumiteľné. Všetky právne predpisy pritom stačí znázorniť na báze nejakého konkrétneho príkladu, ktorý by mohol samotnú prax výrazne uľahčiť.

Osobne by som nikdy nechcel, aby sa podobné nezrovnalosti vyskytovali i v súvislosti s blogom Literatúra bez príkras a rôznymi knihami, prácami a periodikami, ktoré sú na týchto stránkach predstavované. Asistencia cudzích materiálov je v tomto konkrétnom zameraní využívaná v pravidelnej miere, s čím sa spája transparentný drobnohľad kladený na dodržiavanie disciplíny citovania a správneho prezentovania duševného vlastníctva iných osôb, no tiež pravidelný návrat k vysvetľovaniu autorského zákona v praxi.

V úvode tohto článku sa možno zoznámiť so základmi najčastejšie využívaných stredoeurópskych postupov, ktoré prichádzajú na rad v prípade porušenia autorského zákona alebo duševného vlastníctva iných osôb. Zvyšné štyri pasáže sú tvorené pragmatickými ukážkami toho, ako funguje rešpektovanie duševného vlastníctva priamo na tomto blogu alebo pri tvorbe kníh, prác a periodík, ktoré blog predstavuje. Rovina reálnych príkladov spadá pod oba kľúčové prvky využívané pri tvorbe, t.j. pod texty i fotografie.

Následky porušenia autorského zákona


V prípade, že sa na nelegálne rozširovanie alebo nedovolený obsah príde, nastupuje na rad zväčša oddelenie počítačovej kriminality Policajného zboru (najmä v rámci nelegálneho rozširovania a porušovania práv na internete) alebo súd a s ním spojená úhrada nemalých trov konania (najmä pri značnom rozširovaní obsahu tlačou a inými médiami). Najzávažnejšie prípady porušenia duševného vlastníctva iných osôb končia náhradou škôd, náhradou ujmy, náhradou spojenou s poškodením povesti, ba dokonca odňatím slobody.

Kruté potrestanie previnilca je skôr krajným riešením, keďže bohaté internetové vody aj naďalej charakterizuje vysoko nastavená latka tolerancie, pod ktorou sa pred porušovaním práv dokážu zatvárať oči. Zhovievavejším a celkom účinným spôsobom boja proti nelegálne rozširovanému obsahu na internete môže byť napr. rôzne odstupňované napomínanie webmastera na báze ultimát. Prosba, priamy apel alebo žiadosť o napravenie nezrovnalosti sa však môže míňať účinku. Totiž, webmaster stránky porušujúcej autorský zákon o svojich povinnostiach často nemusí vedieť (čo je zarážajúce), alebo ich cielene obchádza.

Dosiaľ ešte neexistoval skutočne spoľahlivý spôsob na to, ako zabezpečiť informácie proti nelegálnemu rozmnožovaniu a kopírovaniu. Táto skutočnosť však nemá žiaden vplyv na prípadné nerešpektovanie duševného vlastníctva inej osoby. Porušovanie autorského zákona je jedno obrovské a nekonečné more právnych prehreškov, a ak do neho človek raz vkročí, vždy musí počítať s tým, že môže byť stíhaný. Často pritom nezáleží na tom, či sa krádeže dopúšťa prenosným médiom, papierom alebo internetovou stránkou.
 

Autorizovaný text


Autorizovaný text je tou súčasťou blogu, ktorú možno rozširovať len s povolením autora, prípadne v únosnej miere citovať. Názorným príkladom je úryvok z práce Umelecký opis: Táto ulica mi je známa: "Odchody zasa márnia moju myseľ a až vo chvíli, kedy zatvorím dvere a prikážem útlej železnej bráne, nech pokľakne a vpustí ma von - do toho širokánskeho sveta, až vtedy náhle viem, že mojím domovom nie sú len štyri biele steny stojace okolo mňa ako kvarteto nočných strážcov, ktorým radno len dôverovať."

Autorizovaný text v podmienkach blogu a jednotlivých dokumentov nie je povolené nedôstojne rozširovať ani po menších častiach, i bez ohľadu na to, že to niektorí iní autori môžu vo svojich dielach a vo svojich podmienkach tolerovať. Pri používaní autorských textov je potrebné správne definovanie rozsahu užitej časti, oslobodenie sa od žargónu pôvodného autora a správne určenie miery využitia informácie vo vlastnej práci. Rozširovanie textu možno realizovať len pri vyňatí podstaty myšlienky pôvodného autora.

Citovaný a parafrázovaný text

_
Citovaným textom sa dokladajú odborné literárne a informačné zdroje, ktoré boli v únosnom rozsahu použité pri tvorbe vlastnej práce. Tento rozsah je veľmi dôležitý, keďže autor ním len vhodne dotvára svoju tvorbu. Citácia musí byť v konečnom dôsledku a smerovaní práce sekundárnym činiteľom a môže tvoriť len malú časť originálnej informácie od pôvodného autora.

Informácie na blogu a v jednotlivých knihách, prácach a periodikách sa doslovným citáciám veľmi prísne vyhýbajú a ak zahŕňajú aj iné použité zdroje, prednášajú ich len prostredníctvom parafráz.

Parafrázovanie je osobitý druh citácie, ktorý stojí na základoch jedinečného, no etického spôsobu vyňatia myšlienky. Každý človek parafrázuje inak a rovnakú pointu môže vždy vyjadriť a rozšíriť odlišným spôsobom. V opačnom prípade, teda pri presnom alebo čiastočnom neuvedení pôvodu citácie / parafrázy, dochádza k preberaniu cudzích dokumentov a plagiátorstvu. Správnym technikám dokladovania duševného vlastníctva iných osôb sa človek učí prakticky už v škole, takže tieto postupy sú dostatočne známe.

Prenesenie cudzej myšlienky do vlastnej práce je jednou stranou mince, správne odcitovanie zdroja je stranou druhou. V jednotlivých knihách, prácach a periodikách sú materiály dokladané menom autora, dokumentom, prípadne povolením. Na blogu alebo akejkoľvek inej internetovej stránke je kľúčový odkaz.

Správny spôsob využitia čiastočnej citácie v podmienkach kníh, prác a periodík uvádza napr. článok Spisovateľ Paul Wilkinson trochu inak. Správny spôsob využitia čiastočnej citácie alebo parafrázy v podmienkach internetu je realizovaný napr. v článku Kauza pána Ľubomíra Feldeka.

Autorizovaná fotografia


Autorizovaná fotografia (kresba) je tou súčasťou blogu, knihy, práce alebo periodika, ktorú možno rozširovať iba s povolením jej autora alebo majiteľa. Autorizované (vlastné) fotografie a podobizne tvoria drvivú väčšinu všetkých snímok používaných na blogu. Od cudzích fotografií ich možno rozpoznať takým pomenovaním, ktoré neuvádza žiadneho konkrétneho autora, vlastníka alebo zdroj.

V rámci jednotlivých kníh, prác a periodík sa používajú výhradne vlastné fotografie, alebo prípadne tie, ktoré boli venované na základe povolenia vlastníckej osoby alebo osoby, ktorú zobrazujú. Povolenie na uverejnenie danej podobizne je následne demonštrované poznámkou "s láskavým dovolením". Ukážkou využívania autorizácie fotografií ich autormi alebo majiteľmi je elektronické dielo Rock Club očami štamgastov, v ktorom možno nájsť stovky takto schválených alebo venovaných snímok.
 

Citovaná fotografia

_
Citovaná fotografia (nie voľne šíriteľná cudzia fotografia) je taká, ktorá nie je autorizovaná a pochádza z cudzích zdrojov. Blog sa snaží takýmto snímkam vyhýbať a užíva ich v čo najmenšom množstve. Ich ojedinelé použitie je dokladované spôsobom, ktorý toleruje blog.cz i väčšina autorov alebo majiteľov fotografií - samozrejme, ak sú pôvodní, čo je často veľmi ťažké zistiť. Citované fotografie sa od autorizovaných snímok líšia skladbou popisu, keďže kľúčovým údajom je v prvom rade meno pôvodného autora, meno vlastníka, prípadne adresa servera. Okrem uvedenia zdroja sú citované snímky doplnené aj o odkaz na tento zdroj.

V súčasnosti nemožno na blogu nájsť žiadnu cudziu fotografiu. Zdieľanie tohto druhu duševného vlastníctva iných osôb je tu skôr nevítaným a krajným riešením. I z toho dôvodu sú prípadné prevzaté fotografie popisované tak, aby ich pôvodný autor alebo majiteľ mohol ľahko nájsť vo vyhľadávačoch a ich používanie usmerniť. V knihách, prácach a periodikách sa cudzie fotografie nevyužívajú nikdy. Výnimku tvoria iba venované snímky alebo snímky, ktorých uverejnenie podporil riadny súhlas ich autora alebo majiteľa.

Martin Užák | 08.12.2011