Copyright

 
© Martin Užák, 2009-2021

Umiestňovanie obsahu na iné stránky, jeho
rozširovanie tlačou a inými médiami je možné
iba s písomným súhlasom autora.


Články a texty


Texty, ktoré možno na webe alebo v jednotlivých knihách, periodikách alebo súboroch nájsť, podliehajú autorskému zákonu, rozoznávajúcemu v rámci ich ďalšieho rozširovania niekoľko výnimiek.

Základnou výnimkou v rámci ďalšieho rozširovania a uverejňovania je využitie textov vo vzdelávacích procesoch na školách. Ostatné výnimky sú úmerné druhu využitia, ktoré bolo prípadne využité priamo v článkoch a textoch webu alebo v iných dielach (ide najmä o citácie a parafrázy informácií od iného autora).

Súčasti textov, ktoré sú externé (pochádzajúce z elektronických databáz alebo knižných a elektronických diel iných autorov), sú stručne a výstižne citované, a to prostredníctvom odkazu na pôvodný zdroj, prípadne uvedením názvu diela a mena jeho autora. V iných prípadoch sú texty v únosnej miere parafrázované.

V prípade kníh, periodík a iných textových súborov sú prevzaté texty citované alebo parafrázované - v závislosti od rozsahu, skladby a významu externého zdroja - a diela samotné dopĺňané o mená alebo pseudonymy pôvodných autorov, názvy ich diel a roky tvorby alebo roky vydania diel.

Texty alebo zdroje, ktoré sú v niektorých článkoch webu citované alebo parafrázované, sú zapísané na konci každého takéhoto článku pod čiarou. V tomto zápise figuruje názov zdroja, ktorý bol citovaný, meno jeho autora, rok vydania a iné podrobnosti o vydaní. Zápis citovaného zdroja (napr. jeho názov) môže byť skrátený.

Najvážnejšie porušenie autorského zákona (duševného vlastníctva inej osoby) predstavuje nepodložené rozširovanie textových súčastí diel a akýchkoľvek iných textových častí tohto webu, a to v akejkoľvek forme. V prípade využívania citovaných alebo parafrázovaných informácií je potrebné rešpektovať duševné vlastníctvo pôvodného autora, čo platí ako pre web, tak aj pre jednotlivé knihy, periodiká a súbory.

Fotografie a kresby


Fotografie, snímky, kresby a podobizne, ktoré možno na webe alebo v jednotlivých knihách, periodikách a súboroch nájsť, podliehajú autorskému zákonu obdobnou formou.

Z webu možno rozširovať iba tie fotografie, ktoré cituje aj samotný web (pokiaľ sú aktuálne jeho súčasťou). Ide o snímky, u ktorých možno natrafiť na priamy odkaz na pôvodný zdroj, prípadne na meno ich autora alebo majiteľa.

Fotografie, ktoré nie sú citované za pomoci odkazu na originálneho autora, sú vlastníctvom autora webu, alebo sú uverejnené so súhlasom osôb, ktoré zobrazujú, prípadne osôb, ktoré sú ich majiteľmi.

V knihách, periodikách a súboroch možno natrafiť iba na autorizované fotografie (snímky, kresby, podobizne). Tieto sú buď vlastné, alebo externé, u ktorých však nechýba súhlas ich autora alebo majiteľa.

Najvážnejšie porušenie autorského zákona (duševného vlastníctva inej osoby) predstavuje nepodložené rozširovanie autorizovaných fotografií a kresieb, ktoré sú samotnou súčasťou webu alebo jednotlivých diel, a to v hocakej forme. V rámci využívania fotografií, ktoré prostredníctvom odkazu na pôvodného autora (vlastníka, zdroj) cituje samotný web, je nutné rešpektovať a preukazovať duševné vlastníctvo pôvodného autora.