Čo znamená spojenie "všetky práva vyhradené"

Všetky práva vyhradené. Slovné spojenie, s ktorým ste sa už určite stretli. Z právneho hľadiska nemá na Slovensku opodstatnenie, existujú však viaceré dôvody, prečo sa používa pomerne často.

Na internetových stránkach a pôvodných (originálnych) prácach rôzneho druhu, od kníh a článkov cez filmy až po počítačové programy či dokonca strojové a objektové kódy, je možné niekedy natrafiť na slovné spojenie "všetky práva vyhradené". Táto formulka býva často dopĺňaná aj sprievodným textom, ktorý hovorí o zákaze rozširovania obsahu bez povolenia autora. Napríklad v znení "umiestňovanie obsahu na iné stránky, jeho rozširovanie tlačou a inými médiami je možné iba s písomným súhlasom autora", ako je to uvedené aj na tejto stránke. 

Čo to však znamená?
 
V teoretickej rovine je spojenie "všetky práva vyhradené" súčasťou copyrightovej doložky. Copyright je špecifický symbol, používaný v tvare písmena C v krúžku (©), dávajúci na vedomie, že dielo podlieha duševnému vlastníctvu (chráni ho autorské právo). Ako vysvetľuje Kinsella (2011; pozrite podklady na konci článku), je to "právo dané autorovi pôvodnej práce exkluzívne reprodukovať, rozmnožovať, predvádzať alebo prezentovať prácu verejnosti." Spojením "všetky práva vyhradené" sa teda rozumie, že autor má právo nakladať s dielom podľa autorského práva.
 
Slovné spojenie "všetky práva vyhradené" (z angl. "all rights reserved") pochádza z Dohovoru o autorskom práve z argentínskeho Buenos Aires z augusta 1910 (pozrite podklady na konci článku). Na tomto dohovore sa dohodlo 18 štátov amerického kontinentu, je však dlhodobo neúčinný, navyše mimo jeho 18 signatárov neplatil nikde inde, ani v európskych krajinách. Tým sa dostávame k praktickej rovine predmetného spojenia.
 
Vzhľadom na uvedené skutočnosti, z praktického hľadiska platí, že spojenie "všetky práva vyhradené" u nás nemá a nikdy nemalo právny význam. Vyhradzovanie autorských práv s použitím tohto spojenia nemá právne opodstatnenie, čo sčasti platí aj pre takmer rovnako populárny a rovnako často používaný symbol ©, ako to zaujímavo vysvetľuje Gvozdiak (2009; pozrite podklady na konci článku). Autor uvádza, že "rôzne formy vyhradenia všetkých autorských práv, ktoré sú niekedy dlhšie ako samotné chránené dielo, nechránia pred výnimkami z ochrany autorského práva uvedenými v autorskom zákone, ani pred ničím iným."
 
Ide tu prakticky o ďalší angloamerický prvok, ktorý sa zafixoval v našom jazyku, hoci jeho právny význam v našich podmienkach neexistuje. Z používania spojenia "všetky práva vyhradené" a ďalších k nemu priradených textov o zákaze rozširovania diela sa stal trend. Používa sa zo zvyku, pretože ho používajú bezmála všetci autori. Stalo sa formou, ako dať verejnosti na známosť, že autor by bol nerád, ak by jeho dielo bolo nelegálne rozširované (aký to paradox, keď predmetné spojenie bolo skopírované z právnych ustanovení iných krajín).
 
Autorské práva na dielo existujú bez ohľadu na to, či autor na ne upozorňuje, alebo nie. To znamená, že nezáleží na tom, či pri diele autora figuruje alebo nefiguruje pútavá značka ©, slovné spojenie "všetky práva vyhradené", alebo text hovoriaci o zákaze jeho rozširovania. Autorské práva sa nezískavajú poukázaním na tieto skutočnosti; existujú automaticky. Označenie je teda dobrovoľné - je na autorovi, či ho použije, alebo nie.
 
Prečo sa potom slovné spojenie "všetky práva vyhradené" používa tak často?
 
Hoci nezáleží na tom, či tento alebo podobný text pri diele je alebo nie je uvedený, niektorí odborníci z publikačného priemyslu, ako napr. Preložník (2009; pozrite podklady na konci článku), ho odporúčajú používať a umiestňovať k dielam alebo na webové stránky ako isté varovanie pre "spoluobčanov chudobnejších duchom". Právnik Gvozdiak (2009) tvrdí, že používanie príbuznej doložky © je z procesného hľadiska vhodné práve na webových stránkach, nakoľko toto prostredie je výnimočne ohrozené narušením autorských práv.
 
Ak má niekto zámer dielo nelegálne rozširovať a nepozná pritom aspoň základy autorského práva, takéto trendové, i keď právnicky neopodstatnené upozornenie o vyhradených právach ho môže zastaviť.
 
Znie to možno prízemne, prosto a prakticky nemerateľne, a nejeden právnik by sa nad tým určite pousmial, takéto používanie však môže mať význam ako istina proti neuvedomelým osobám. Nepraktické a nepotrebné používanie spojenia "všetky práva vyhradené" a iných podobných textov tak môže poslúžiť aspoň k niečomu.
 
Môže, nemusí.
 
Koniec koncov, slovné spojenie "všetky práva vyhradené" znamená upozornenie a autor má právo na ochranu svojho autorstva. Za daných okolností teda možno obhájiť aj používanie takýchto a podobných formulácií.

______________________________
 
Podklady:
  • Obžaloba duševního vlastnictví (N. Stephan Kinsella, 2011; ISBN 978-80-905068-0-0)
  • Chcem vydať knihu. Aké mám možnosti? (Vladimír Preložník, Enigma.sk; 21.10.2009)
  • Mýty autorského práva - copyrightová doložka (Branislav Gvozdiak, LexForum.sk; 18.2.2009)
  • Buenos Aires Convention on Literary and Artistic Copyright (Buenos Aires; 11.8.1910)

Martin Užák | 12.09.2016